Chè

Vua Sầu Dầm Bảo Lộc

108 Nguyễn Chí Thanh, Đam Bri, Bảo Lộc
12
08:00–22:00

Chè Thảo Uyên

360 Trần Phú, P 1, Bảo Lộc
16
09:00–21:00