Đồi Trà

Green Valley

Phan Châu Trinh, Lộc Thọ, Bảo Lộc
16
Đóng cửa vĩnh viễn

Đồi Vô Ưu

Xã Đại Lào, Bảo Lộc
55
Không mở cửa