Chùa

Tu viện Bát Nhã

511 Lý Thái Tổ, Đam Bri, Bảo Lộc
10
09:00 - 17:00

Chùa Trà Bảo Lộc

345 Lý Thường Kiệt, Lộc Phát, Bảo Lộc
16
07:00 - 17:00